outsite vandre og friluftsliv                                                               Paa tur med outsiteOutsite frisk luft paa nettetOm Outsite frisk luft paa nettetoutsite tv outdoor youtube kanal

AFLYST! Generalforsamlingen er aflyst grundet Covid-19. Vi melder en ny dato ud når det er overstået.

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen Outsite for foreningens medlemmer. Mødet finder sted mandag d. 30. marts kl. 18 - 20 i Store mødelokale i Aktivitetshuset I Kr. Sonnerup, Skolevang 1, 4060 Kirke Såby.

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 16. marts 2020.

Endelig dagsorden lægges på outsite.org en uge før mødet, d. 23. marts.

Af hensyn til forplejning vil det være dejligt at modtage tilmeldinger. Gerne senest fredag d. 27. marts.

Forslag og tilmelding sendes til ennamariasus(snabela)gmail(punktum)com.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Outsite+

Når du vælger at støtte Outsite med et medlemskab af Outsite+, bliver du samtidig medlem af Foreningen Outsite. Dit medlemskab af Outsite+ giver dig også en række kontante fordele som gratis ture, rabatter i outdoorbutikker osv.
Outsite+ er et tilbud til dig, der elsker at være ude i naturen - alene eller sammen med andre. Medlemskabet gælder 1 år.

Outsite+ medlem: 199 kr.


Overfør til MobilePay nr.: 87187 - husk at angive brugernavn eller e-mail i kommentarfeltet

Pensionister, førtidspensionister, SU-modtagere og kontanthjælpsmodtagere betaler 99 kr.
Et familiemedlemskab koster 299 kr., og alle i hustanden kan få et medlemskort.

Overfør til MobilePay nr.: 87187 - husk at angive brugernavn eller e-mail i kommentarfeltet

Dine fordele:

Brugervurdering: 4 / 5

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne inaktiv

Ny vandrerute skal “forlænge” Kungsleden og gøre det muligt, at vandre gennem hele Laplandsfjeldet. Ruten går fra Borgafjäll til Hemavan (hvor Kungsleden starter i dag). Leden forventes at stå klar i 2021.

vandrerute fra borgafjall til hemavan

Brugervurdering: 4 / 5

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne inaktiv

REFERAT

Ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Outsite den 4. september 2019

Afholdt i Døveforeningens lokaler, Brohusgade 17, 2209 København N

Deltagere:

Medlemmerne Susanne Snej, Lars Krabbe, Dennis Kristensen, Mette Knudsen, Palle Nielsen. Christian Milbo, Thomas Vaaben Søgaard, Jan Petræus, Katrine Frellsen, Krister Stærk Larsen, Sara Steffensen og Lars Bjerretoft.

Herudover deltog Kenn Lottrup Schjødt efter afstemning blandt de fremmødte medlemmer.

Heidi Ritterbusch deltog indledningsvis. Efter forslag fra bestyrelsen blev Heidi valgt som referent. Der var ingen modkandidater. Hun forlod dog mødet inden afstemningen i punkt 2 efter, at Jan Petræus fastholdt at ville foretage lydoptagelse af generalforsamlingen.

-----------------------------------

Velkomst

Formand Susanne Snej bød velkommen.

Hun gjorde indledningsvis opmærksom på, at kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen, og at Kenn Lottrup Schjødt efter en bestyrelsesbeslutning om eksklusion mandag den 2. september og meddelt med mail til Kenn samme aften ikke længere betragtes som medlem, hvorfor han ikke kan deltage.

Kenn protesterede mod dette og pegede på, at det var i alles interesse, at han kunne få adgang til fremlægge de synspunkter for generalforsamlingen, som han i april fremlagde for bestyrelsen, har sendt til formanden og lagt frem på de sociale medier.

Der var tilkendegivelser for og imod Kenns deltagelse. Det blev foreslået at overlade ledelsen af generalforsamlingen til en dirigent.

Herefter gik formanden over til selve dagsordenen.

-----------------------------------

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Thomas Vaaben Søgaard og spurgte, om der var andre kandidater. Hun foreslog Heidi Ritterbusch som referent.

Krister Stærk Larsen tilbød at være dirigent.

Formanden overlod valget af dirigent til de fremmødte. Der var størst tilslutning til bestyrelsens forslag, hvorefter Thomas betragtedes som valgt.

Thomas takkede for valget og overtog ledelsen af generalforsamlingen.

2. Stillingtagen til Kenn Lottrup Schjødts deltagelse

Dirigenten slog fast, at kun medlemmer formelt har adgang til at overvære generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne foreningens højeste myndighed, så i lyset af de indledende kommentarer foreslog han, at bestyrelsen og Kenn hver især skulle fremlægge deres synspunkter, og at generalforsamlingen herefter skulle træffe afgørelse.

Der var opbakning til denne fremgangsmåde.

Sara Steffensen gjorde forsamlingen opmærksom på, at der foretoges lydoptagelse af generalforsamlingen, idet Jan Petræus gjorde dette ved brug af sin smartphone, der lå på gulvet foran ham. Hun mente, at deltagerne skulle vide dette, inden de udtalte sig.

Dirigenten takkede for orienteringen og spurgte Jan Petræus om baggrunden.

Jan oplyste, at han havde valgt at lydoptage, og at han alene skulle bruge optagelsen som erindring om, hvad der skete i aftenens løb. Han påpegede, at der er mulighed herfor i lovgivningen; han understregede, at optagelsen var til eget brug.

Adspurgt af dirigenten om konkret lovhjemmel herfor henviste Jan til en formulering på Familieadvokaten.dk.

Der udspandt sig en dialog mellem de fremmødte om, at Jan forinden burde have orienteret om sin planlagte optagelse. Jan svarede, at det ikke er nødvendigt. 

Heidi Ritterbusch fandt, at det måtte være op til hver enkelt, om vedkommende på de præmisser ville deltage. Hun oplyste, at hun ikke ønskede at deltage i en lydoptagelse, hvorefter hun forlod generalforsamlingen.

Da der herefter ikke var flere tilkendegivelser, lod dirigenten mødet fortsætte.

Han gjorde opmærksom på, at der, efter at Heidi havde forladt mødet, skulle findes en ny referent.

Palle Nielsen meldte sig og blev valgt.

Generalforsamlingen overgik efter indlæggene fra formanden og Kenn om hans mulige deltagelse videre til en afstemning om Kenns deltagelse i mødet.

Formanden foreslog skriftlig afstemning. Der var opbakning til dette.

Kenn mente, at bestyrelsen måtte betragtes som inhabil ved afstemningen. Dirigenten afslog dette med henvisning til, at der ikke er formuleringer herom i vedtægterne. Han selv kunne også deltage.

Sara og Jan blev valgt som stemmetællere.

Dirigenten oplyste resultatet af afstemningen: 7 havde stemt JA til, at Kenn senere i dagsordenen kunne fremlægge sine synspunkter. 4 stemte NEJ, og 2 havde stemt blankt. 

Dirigenten konstaterede, at Kenn derfor kunne få mulighed for at mundtligt at fremlægge sine synspunkter senere på generalforsamlingen.

Dirigenten gik på ny tilbage til dagsordenen og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling formelt var indkaldt onsdag den 21. august, og at vedtægternes krav om et varsel på 14 dage, jf. § 4, var overholdt. Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Dirigenten understregede, at dagsordenen kun rummede et beslutningspunkt, nemlig valg af revisor. Alle øvrige punkter var redegørelser og et drøftelsespunkt.

3. Valg af revisor

På forslag fra generalforsamlingen fremrykkedes valget af revisor, så der var sikkerhed for at nå dette.

Bestyrelsen havde ikke nogen kandidat. Flere blandt de fremmødte pegede på nødvendigheden af at få en ekstern revisor, der blandt andet kunne vurdere hensigtsmæssigheden af den nuværende konstruktion i Outsite i forhold til reglerne for afregning af moms.

Kenn opfordrede til at se på betalingsstrømmene mellem Magasinet og foreningen i forhold til medlemsindbetalinger, kursusgebyrer m.m. Han oplyste, at han har adresseret dette i sin kontakt til SKAT.

Formanden oplyste, at bestyrelsen er klart interesseret i at få vurderet disse forhold, men at det i den nuværende situation, hvor foreningen endnu ikke har fået adgang til sine midler efter overgangen til en ny bankforbindelse som led i foreningens adskillelse fra Magasinet, ikke er muligt at vurdere, om der er midler til at få vurdering hos en ekstern revisor. Kenn pegede på, at momsafregningsgrundlaget ses over en 12 måneders periode, hvilket aktualiserer behovet.

Katrine Frellsen stillede op og blev valgt som revisor frem til den kommende ordinære generalforsamling.

4. Bestyrelsens redegørelse for sit arbejde indtil nu

Formanden redegjorde ud fra et oplæg i PowerPoint for bestyrelsens arbejde siden den seneste generalforsamling.

Hun kom ind på, hvad bestyrelsen har været optaget af, herunder blandt andet

  • Foreningens og Christians respektive roller i forhold til Danish Outdoor Festival
  • Overdragelse af foreningens konto fra Kenn og i den forbindelse den langvarige proces med at få en ny bankforbindelse, så foreningen også på den måde adskilles fra Magasinet / Outsite.org.
  • At finde sig selv efter den tidligere formands og flere medlemmers udtræden
  • Indkommet spørgsmål om foreningens evt. status som offentlig forening.

Dette var undersøgt hos familieadvokaten.dk, der havde oplyst, at der ikke findes offentlige foreninger. Alle foreninger er private, men kan være forskellige typer (spejder, boligforeninger, andelsboligforeninger, fagforeninger mv.) og typen afgøres af foreningens formål og dens faktiske aktivitet.

5. Bestyrelsens redegørelse for foreningens legitimitet

Formanden redegjorde for bestyrelsens foreløbige stillingtagen til de indkomne spørgsmål og de på de sociale medier fremsatte synspunkter om foreningens lovlighed, herunder om vedtægterne var lovlige.

Dette er undersøgt hos Københavns Retshjælp, der var forelagt vedtægterne fra foreningen af 10. august 2016 med dens vedtægter og fundats og den nuværende forening med dens vedtægter fra september 2018.

Konklusionen var klar. Generalforsamlingen i november var afviklet efter disse vedtægter, uden at de var anfægtet. De udgør dermed foreningens lovlige grundlag, hvorefter foreningen også er lovlig og handler på et legitimt grundlag.

Der blev stillet enkelte afklarende spørgsmål, som blev besvaret.

6. Bestyrelsens redegørelse for foreningens økonomi og økonomiske transaktioner siden 1. januar 2019, herunder afklaring af diverse beskyldninger om snyd og svindel.

Foreningens kasserer Dennis Kristensen fremlagde en kort økonomisk status med baggrund i de data, han har adgang til i henholdsvis foreningens bogholderisystem Dinero, QuickPay/ Mobilepay og bankudskrifter.

Formanden redegjorde for bestyrelsens afdækning af de fremsatte synspunkter og fortalte, at bestyrelsen på et møde i april havde haft besøg af Kenn, der her fremlagde dokumentation for sine synspunkter og fremsatte påstande.

Bestyrelsen kan på baggrund af sin gennemgang af den fremlagte dokumentation fra henholdsvis Kenn og Christian samt sine egne undersøgelser ikke finde belæg for de af Kenn fremsatte påstande om svindel. 

Christian Milbo redegjorde ud fra et PowerPoint oplæg for sin holdning til de fremsatte beskyldninger.

I forhold til påstanden om, at der skulle være overført midler fra QuickPay/Mobilepay til ham, oplyste Christian i lighed med tidligere også formanden, at stoppet i tilskrevne beløb til Outsites konto i maj kan tilskrives, at Outsite ikke havde adgang til at betale regninger på grund af udfordringerne med at etablere en ny foreningskonto, hvorfor abonnementsbetalingen til QuickPay/Mobilepay ikke kunne foretages. Det havde den konsekvens, at QuickPay/Mobilepay, som der er almindelig praksis for i sådanne tilfælde, havde holdt på de indbetalte penge i stedet for at videreføre dem til Outsites konto. Da det igen for Outsite var muligt at betale abonnementet, blev samtlige indbetaleringer tilskrevet den rigtige konto.

Kenn tilkendegav at være enig i dette. 

Han blev herefter opfordret til at berigtige sine tidligere påstande om snyd på de sociale platforme, han har ytret disse påstande på.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til denne redegørelse.

7. Kenn Lottrup Schjøtts redegørelse for sine øvrige beskyldninger.

Kenn indledte med at fremføre forskellige begrundelser hvorfor han ikke mener, han kan udelukkes af foreningen. Herunder at han har varetaget posten som kasserer indtil generalforsamlingen i foråret og derfor mener, at han må betragtes som frivillig, og at han har forsøgt at bidrage til, at kontoen blev overdraget til ny kasserer på lovlig vis. Formanden tilkendegav, at hun ganske rigtigt erindrer at have deltaget i en kommunikation med Kenn herom, og at hun vil undersøge sin mailkorrespondance med ham. 

Herefter omtalte han diverse eksempler på, hvad han mener, er sammenblanding af foreningens og Outsites økonomi med Christians private økonomi. Christian fremsatte diverse modargumenter, og det blev ikke tydeligt for de tilstedeværende medlemmer, at der skulle være tale om en sådan sammenblanding.

Kenn hejste et advarselssignal om momsforholdene. Han trak linjerne tilbage til overvejelserne om at adskille kurser og f.eks. Laplandsture og betalingen herfor fra foreningens økonomi, hvor den daværende redaktion havde vurderet, at omsætningen i foreningen meget hurtigt ville nærme sig 50.000 kr., hvorefter der angiveligt skal svares moms, hvis omsætningen over et løbende år overstiger dette beløb.

Han påpegede, at foreningen efter afholdelsen af Danish Outdoor Festival 2019 med stor sandsynlighed skal svare moms. Han opfordrede foreningen til en snarlig afklaring af dette forhold.

Såvel Christian som Thomas (dirigent) genkendte drøftelserne i redaktionen forud for foreningens etablering.

Thomas opfordrede til, at både bestyrelsen, evt. via den nyvalgte revisors bekendte, og Christian involverer en revisor og får en skriftlig vurdering fra denne af, hvad der er muligt inden for lovgivningen, hvad der eventuelt skal ske for at sikre, at konstruktionen holder, og om foreningen skal svare moms, således at et evt. mellemværende kan komme ud af verden.

Forespurgt herom af formanden svarede Christian, at han har en revisor, og at denne tidligere har forholdt sig til dette. Christian blev opfordret til en fornyet stillingtagen.

Formanden afrundede punktet med en tilkendegivelse om, at bestyrelsen i lyset af Kenns redegørelse og de faldne bemærkninger vil drøfte sagen på et kommende møde og inddrage en revisor eller en jurist med henblik på at få afklaret spørgsmålet om moms.

8. Ejerskabet af Outsite.org i henhold til gældende vedtægter. 

Christian gennemgik Outsites konstruktion og fremviste dokumentation for, at Outsite.org oprindeligt var ejet af ham og René i fællesskab med en 50/50-fordeling, og at René overdrog sin andel til Christian. Her viste Christian uddrag af aftalen mellem ham og René.

Der var aftalt en pris, hvor en delbetaling på 15.000 kr. kom via en fortsat betaling af kontorudgifter til René, mens Christian af egen lomme betalte de resterende 10.000 kr. På den baggrund tilkendegav Christian, at han er eneejer af Outsite.org og Outsites medier.

Kenn gjorde indvendinger imod dette, idet han mente at have dokumentation for, at betalingen af de 10.000 kr. er sket fra Outsites midler og ikke af Christian selv. Han havde som Outsites kasserer på det tidspunkt protesteret i en mail og tilbød at vise dokumentation for dette. Han har orienteret bestyrelsen om dette forhold.

Christian fastholdt derimod at have betalt af egen lomme, og gjorde i øvrigt gældende, at den gamle forening, som bestod af fem medlemmer, ikke havde nogen kassebeholdning overhovedet. 

De midler, der var på Outsites konto, bestod af sponsorater og kursus/turafgifter, som iflg. fundatsen ikke tilhørte foreningen.

Christian fastholdt med baggrund heri, at købet af Renés andel således fandt sted for midler han med rette kunne råde over, og at såvel Kenn som René aktivt bidrog til denne transaktion.

9. Drøftelse af foreningens konstruktion

Der blev redegjort for foreningens konstruktion og for samarbejdssamtalen med redaktionen. Aftalen skal efter vedtægterne forhandles årligt forud for den ordinære generalforsamling. 

Der opstod uklarhed hos Krister Stærk Larsen om, hvorvidt der var godkendt en aftale i 2019. 

Thomas opridsede det skete, som han huskede det.

Lars Thomsen havde fremlagt forslag til aftalens indhold på et redaktionsmøde først i marts. Der var enighed herom i redaktionen, så det blev taget med til godkendelse i bestyrelsen.

På dette bestyrelsesmøde blev aftalen godkendt, dog med et ønske at få indarbejdet en passus i aftalen om, at en evt. redaktionsinitieret eksklusion af medlemmer fra Outsites hjemmeside og medier også skal høres i bestyrelsen. Dette burde efter bestyrelsens vurdering sidestille bestyrelse og redaktion i sådanne tilfælde. Lars Thomsen var mellemmand mellem bestyrelsen og redaktionen i denne dialog om bestyrelsens tillægsaftale. Krister stod ikke som foreningens formand for orienteringen af redaktionen om bestyrelsens holdning.

Thomas lagde vægt på, at dette emne havde karakter af at være vedtægtsmateriale, hvorfor han ikke kunne bakke op bag forslaget som en del af samarbejdsaftalen.

Hverken Christian eller Thomas var imod indholdet til dette forslag til tillægsaftale, men understregede blot, at der i vedtægternes § 3 er formulering om eksklusion, hvorfor tillægsaftalen måtte håndteres på samme måde og ikke som noget, som bestyrelsen og redaktionen blot kunne aftale sig til rette om.

Krister havde fået oplyst, at redaktionen ikke ville godkende aftalen. Det havde haft indflydelse på hans valg om at udtræde af bestyrelsen.

Thomas slog fast, at samarbejdsaftalen forhandles hvert år, og at den aktuelle aftale alene vedrører de økonomiske sider i samarbejdet. De øvrige aftalepunkter, som er oplistet i vedtægternes § 6, skal forhandles.

Jan Petræus udtrykte i den forbindelse et stort ønske om at få tydeliggjort på hjemmesiden hvad der er foreningsture og hvad der er ture og kurser fra Outsite.org. Der er generelt et stort behov for, at foreningen kan få en selvstændigt profil på hjemmesiden og de sociale medier.

Christian svarede, at foreningen både har et særskilt menupunkt, og at der i Forum-delen er en tråd for foreningen.

Der var dog flere tilkendegivelser om, at foreningen kan træde tydeligere frem - og alle medlemmer opfordredes til at komme med indhold til foreningens side.

-----------------------------------

Den ekstraordinære generalforsamling afsluttedes kl. 21.30, hvor formanden takkede for fremmødet, interessen, bidragene og god ro og orden. 

Thomas Vaaben Søgaard Palle Nielsen

Dirigent Referent

Lagt på Outsite 3/10-2019

 

INDKALDELSE til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Alle medlemmer af Outsite (betalende +medlemmer og andre iflg. vedtægterne) indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Outsite onsdag d. 4. september kl. 18 - 21
Endelig dagsorden vil blive lagt i forummet på Outsite.org senest 7 dage før mødet.
Stedet vil blive meddelt senere - dels er det afhængigt af, hvor mange vi bliver, dels, hvad vi kan finde af lokale.
Men det bliver i Københavnsområdet.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 26. september 2019. Mødet blev holdt hos Dennis:
1 Nogle medlemmers medlemskab blev drøftet. Et medlemskab blev ophævet pga pågældendes adfærd. En anden person hævder at være medlem, men har fået besked om at dette medlemskab ophørte for flere år tilbage.
2 Foreningens legitimitet er drøftet med advokat. En lovlig varslet generalforsamling har vedtaget afslutning på gammel Outsite og fundats og vedtaget nye vedtægter. Fremlægges på XGF
3 Foreningens økonomi og div. beskyldninger mod ejer af Outsite blev klarlagt. Bestyrelsen har ikke kunnet finde uregelmæssigheder. 
4 To indkomne forslag til dagsorden på XOGF vurderes væsentlige, men ikke relevante for temaet for XGF. De henvises til drøftelse på kommende bestyrelsesmøde.
5 Opdeling af forening og Outsite.org blev tydeliggjort. Fremlægges på XOGF
6 Vedtægter forlanger ikke, at samarbejdsaftalen underskrives. Men indholdet fremlægges på XOGF
7 Bestyrelsen ønsker at drøfte medlemskab til næste ordinære GF mhp at forenkle det. Således at medlemskab forudsætter betaling af kontingent, som fastsættes årligt af GF. Sp man ikke længere kan være ikke-betalende medlem som frivillig. Forslag til andre måder at belønne frivillige på modtages.
Referent: 
Susanne

 

Referat fra bestyrelsesmøde 17 juni 2019

Mødet blev afholdt hos Dennis

Til stede var Susanne Snej, Mette Knudsen, Dennis Kristensen, Palle Nielsen og Lars Krabbe

Senere kom Christian Milbo som repræsentant for Redaktionen

Referent: Krabbe

Da Krister Larsen og Lars Thomsen pga. uenigheder om domænet og interne stridigheder, havde valgt at træde ud af bestyrelsen d. 10. juni, startede vi med at rekonstituere os. Susanne Snej blev ny formand, Lars Krabbe blev ny næstformand og Dennis fortsatte som kasserer. Palle Nielsen og Mette Knudsen fortsatte som medlemmer af bestyrelsen. Vi valgte at fortsætte med kun 5 medlemmer indtil videre, men vil fremover invitere suppleanterne Milo og Kasper til bestyrelsesmøderne.

Da Christian Milbo, som repræsentant for Redaktionen, kom, blev der snakket om alle de uenigheder og stridigheder der har huseret i Outsite igennem længere tid. Bestyrelsen fik dokumenteret, at der ikke er foregået snyd og bedrag og bestyrelsen vil søge at lægge alt dette bag os og komme videre med det egentlige arbejde. Se i øvrigt formand Susannes skriv om dette på hjemmesiden.

Punkt 1 Motiverings/samarbejdsaftale

Der blev vedtaget en tilføjelse til motiverings/samarbejdsaftalen:

-Et medlem (Outsite+, æresmedlem, frivillig osv) som bestyrelsen ikke har ekskluderet af foreningen, kan ikke udelukkes fra foreningens kommunikations platforme (forum i Outsite.org, evtFacebook sider mm.)

Susanne og Thomas Søgaard snakker sammen om tilføjelsen og får den tilføjet vedtægterne. Der blev oprettet et forum/fællestråd mellem bestyrelsen og Redaktionen. Alle er med og der kan ikke besluttes noget. Dette skal ske på et bestyrelsesmøde.

Det blev besluttet at lukke Facebook gruppen "Foreningen Outsite". Det vil være for omstændeligt for bestyrelsen at tjekke om de der anmoder om medlemsskab af gruppen rent faktisk er medlemmer af foreningen. Fremover vil al kommunikation for foreningens medlemmer finde sted på hjemmesiden. Se formand Susannes skriv på hjemmesiden om dette.

Punkt 2 økonomi

Der arbejdes stadig på at få oprettet en foreningskonto og så snart den er på plads, vil vi sørge for at få overført pengene fra den gamle foreningskonto, som Kenn bestyrer. Når pengene er overført, vil vi splitte regskabet med Org. i henhold til samarbejdsaftalen, så bestyrelsen kun har ansvaret for den del der vedrører foreningen. Alle regninger vil hurtigst muligt blive betalt og alle der har udlæg, vil hurtigst muligt få deres penge.

Punkt 3 Hyggearrangement

Der arbejdes på at få lavet et hyggearrangement for de frivillige i løbet af efteråret, måske til september

Punkt 4 Medlemsskriv

Susanne vil stå for at lave et skriv på hjemmesiden til medlemmerne, som skal forklare lidt om den kaotiske situation i bestyrelsen. Det tilstræbes at referater fra bestyrelsesmøder fremover vil kunne findes på hjemmesiden

 

Referat fra Generalforsamling 2019

Afholdtes ved Skovskolen, Nødebo kl. 15-16 den 30-3-2019

Til stede: Christian Milbo, Christian Hansen, Lars Thomsen, Dennis Kristensen, Brian Pihlen, Krister Stærk, Mette Knudsen, Kasper Otto, Palle Nielsen og Lars Krabbe                

1) Valg af dirigent og stemmetællere

Kasper blev valgt til dirigent.

Christian og Christian blev valgt til stemmetællere.

Krabbe blev valgt til referent.

2) Bestyrelsens beretning

Indkaldelsen til generalforsamlingen blev lagt på hjemmesiden d. 28. februar 2019 og var dermed lovlig.

Krister fremlagde sin beretning

Beretning 30. marts 2019, Skovskolen, Nødebo.

Kære generalforsamling

Jeg skal hermed redegøre for årets aktiviteter og begivenheder i foreningen. Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev afholdt den 14. Januar 2019. På mødet konstituerede vi os formelt med ▪ Undertegnede som formand 

(Susanne Snej, Dennis Kristensen, og Palle Nielsen, Mette Knudsen, Kenn S, Brian Pihlen, Rasmus Enemark)

Bestyrelse. det er en fornøjelse at mødes og arbejde sammen med jer.  Vi har mødtes 14. januar hos Rasmus i Roskilde og 27. februar hos Brian i Søborg 2860 og 27. marts hos Susanne på Frederiksberg ekstraordinært. På det første møde i januar konstituerede vi os formelt. Lars Thomsen fra red. har deltaget på de sidste to møder. Lars har været en stor hjælp her i opstartsfasen.

I forretningsorden arbejder vi på det princip med  fælleskabsbeslutninger. Så vores beslutninger har størst mulig opbakning, og de skulle gerne kunne stå længe. Vi vil helst undgå 3-4, og 4-3 afstemninger. Vi vil langtidsholdbare løsninger.

Selvom der kan være alvorlige, tunge og personlige pkt. på møderne og vi kan være tidspressede, glæder jeg mig til vi ses. Jeg kan fornemme at vi er drevet af samme glæde ved ture og aktiviteter, indenfor friluftsliv og foreningen Outsite.

Fremover arbejder vi på, og har som mål i bestyrelsen, at det er tydeligt, at vi er en forening (Susane næstformand, medlemsskriv), Vi arbejder på at gøre dette tydeligt, at vi er en forening, samt at vi ikke er en lille forening mere.

Det samme kan jeg fornemme i foreningen blandt medlemmerne.

300 medlemmer  -  mål 500 medlemmer, så begynder vi at kunne præge udvikling på friluftsliv på landsplan. Så kan vi i højere grad begynde at sætte aftryk på og have indflydelse på friluftslivet. Søge om midler, så vi ikke bare står på sidelinjen og kigger på... vil kunne samarbejde ligeværdigt med andre interesseorganisationer....

Mit mål for medlemmerne i foreningen er at de skal med-inddrages. Vi skal gå fra overvejende at være passive medlemmer, til at være aktive. Den vej synes jeg dog at det allerede er begyndt at gå.

Vi står her på skovskolen og kan kigge frem på en forhåbentlig fantastik festival 26-28 april, hvor det ikke er usandsynligt at vi skal modtage 3-5000 gæster eller endnu flere .. Puha.. der har ligget meget arbejde forud i samarbejde med skovskolen. Christian Milbo. Org og Lars T.  har også været med hele vejen, og mere til.

Og der er meget arbejde foran os før vi er helt klar.

Men flere og flere medlemmer byder ind, så det skal nok lykkedes.

Selvom vi får travlt, skal vi huske at opleve så meget som muligt på festivalen. Det er vores weekend og vi skal sætte vores aftryk og vise flaget her, men vi skal også huske have det sjovt... Palle  er allerede klar med det store og flotte skilt som i kan se...

Af andre aktiviteter siden januar kan jeg nævne at der har været afholdt ture ved Martin Milo, som også stiller op som suppleant og 3 ture ved Brian Pihlen,  som sædvanligt også er begyndt at tage et stort ansvar på sig ved at koordinere arbejdsgrupper m.m. i forbindelse med festivalen.  Fantastisk. Stor respekt herfra for Brians arbejde

Vores mål med et fremtidigt regnskab

er at budgettet skal balancere. Vi har indtægter fra medlemmer og forhåbentligt fra festivalen om kort tid.

Vi har dog eksisteret i for kort tid  til at kunne fremlægge et revideret regnskab...( Protokolært..)

Vi skal både i forhold til hjemmeside/platform og festival samarbejde med outsite.org  

Aftalen og samarbejdet skal fungere for både Org og forening, og  skal være langtidsholdbart, så både Org og forening kan få arbejdsro, eksistere og kigge fremad.

I den forbindelse, og hvis budgettet som forventeligt balancerer,  synes jeg, at vi (bestyrelsen og jeg) vil tage imod medlemsforslag om nye aktiviteter og tænker jeg, genoptage en gammel tradition, som vi håber kan gentages årligt.
Vi kunne som tidligere samle alle der har lyst fra Outsite  til en weekend (august evt. gratis), hvor vi drøfter udviklingen – altså ruten til målet. Vi har afholdt lign. før og det gik rigtig godt. Det er min fornemmelse, at der er rigtig meget energi i foreningen, så det skal vi se at udnytte og holde fast i.

Jeg håber, at vi kan se endnu flere her om et år. Og at vi stadig bevæger os den rigtige vej. Vi må ikke glemme at medlemmerne er Outsites DNA, og uden jeres arbejde ingen forening. Og hermed vil jeg slutte min beretning.

Beretning til referat.

Krister Stærk Larsen, formand

 3) Budget præsenteres

Dennis, den ny kasserer, præsenterede budgetforslaget for 2019

Da foreningen var så ny, kunne der ikke præsenteres et regnskab.

Indtægter og udgifter deles mellem foreningen og org, men org. har i 2019 valgt ikke at modtage indtægter fra +medlemmer.

Der budgetteres med indtægter for ca. 94.000,- kr. Halvdelen forventes at komme fra +medlemmer og den anden halvdel forventes fra indtægter fra festivallen.

Der regnes med udgifter for ca. 85.000,- kr.

Foreningsbalance 31.12.2019 ca. 9500,- kr

Budgetforslag vedlægges

 4) Indkomne forslag

Dirigenten oplyste, at der ikke var modtaget nogen forslag.

5) Valg af 2 medlemmer til bestyrelse og to suppleanter

Det fremgår af vedtægterne at et medlem af Outsites redaktion kan vælges. Alle aktive frivillige i Outsite er stemmeberettigede og valgbare.

Bestyrelsen:

Kenn, Rasmus og Brian havde inden generalforsamlingen valgt at trække sig fra bestyrelsen. Mette var som suppleant, trådt ind i bestyrelsen inden generalforsamlingen. Derfor skulle der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.


2 kandidater stillede op til bestyrelsen. Lars T og Krabbe blev valgt.

Bestyrelsen bestod herefter af Krister (formand), Susanne (næstformand), Dennis (kasserer), Palle, Mette, Lars T og Krabbe

Suppleanter:

Kasper Otto som 1. suppleant og Milo som 2. suppleant blev valgt

6) Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Brian blev valgt

Revisorsuppleant: Ingen

7) Eventuelt

Der skete ingen ting under eventuelt, andet end løs snak.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet

 

Kasper Otto, dirigent                                            Lars Krabbe, referent     

  1. april 2019 1. april 2019

 

 

 

 Referat fra bestyrelsesmøde d. 14-01-2019

 

Referat billede ver 3

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Samarbejdsaftalen undersøges lige nu. Den er snart klar.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Hovedsponsorer

Friluftsland b wild EventyrsportStor fjeld & fritid
pro-outdoor holbæk bornholmtour logo friliv.dk rabat spejdergear banner
outdoor45 rabat  slagelse camping og outdoorcenter rabat i bushcraftbutikken leave no trace proud partner 2020

Samarbejdspartnere

msr logo teva logo lille Jetboil logo sea to summit logo lille
montane logo Tentipi ExpedAnnonce AclimaAnnonce
Yeti Nordisk fjallraven logo 283px Primus
Hilleberg the tent maker osprey rygsaek Trangia mountain equiptment
summit to eat logo ab camping og outdoor udstr STMNy odex
immeln kanotcenter logo lille robens GrowersCup logo waternlife logo

Outsite.org - Frisk luft på nettet - © 1995-2019 - Betingelser - Kontakt os - Medie info

Outsite er drevet af frivillige og du kan støtte vores arbejde her... - Ingen tests, anmeldelser o.l. er økonomisk støttet, men baseret på godt samarbejde med producenter, importører og butikker.