outsite vandre og friluftsliv                                                               Paa tur med outsiteOutsite frisk luft paa nettetOm Outsite frisk luft paa nettetoutsite tv outdoor youtube kanal

Nyhedsbrev

Log på / af

Outdoor forum

Flere emner »

Referat fra bestyrelsesmøde 17 juni 2019

Mødet blev afholdt hos Dennis

Til stede var Susanne Snej, Mette Knudsen, Dennis Kristensen, Palle Nielsen og Lars Krabbe

Senere kom Christian Milbo som repræsentant for Redaktionen

Referent: Krabbe

Da Krister Larsen og Lars Thomsen pga. uenigheder om domænet og interne stridigheder, havde valgt at træde ud af bestyrelsen d. 10. juni, startede vi med at rekonstituere os. Susanne Snej blev ny formand, Lars Krabbe blev ny næstformand og Dennis fortsatte som kasserer. Palle Nielsen og Mette Knudsen fortsatte som medlemmer af bestyrelsen. Vi valgte at fortsætte med kun 5 medlemmer indtil videre, men vil fremover invitere suppleanterne Milo og Kasper til bestyrelsesmøderne.

Da Christian Milbo, som repræsentant for Redaktionen, kom, blev der snakket om alle de uenigheder og stridigheder der har huseret i Outsite igennem længere tid. Bestyrelsen fik dokumenteret, at der ikke er foregået snyd og bedrag og bestyrelsen vil søge at lægge alt dette bag os og komme videre med det egentlige arbejde. Se i øvrigt formand Susannes skriv om dette på hjemmesiden.

Punkt 1 Motiverings/samarbejdsaftale

Der blev vedtaget en tilføjelse til motiverings/samarbejdsaftalen:

-Et medlem (Outsite+, æresmedlem, frivillig osv) som bestyrelsen ikke har ekskluderet af foreningen, kan ikke udelukkes fra foreningens kommunikations platforme (forum i Outsite.org, evtFacebook sider mm.)

Susanne og Thomas Søgaard snakker sammen om tilføjelsen og får den tilføjet vedtægterne. Der blev oprettet et forum/fællestråd mellem bestyrelsen og Redaktionen. Alle er med og der kan ikke besluttes noget. Dette skal ske på et bestyrelsesmøde.

Det blev besluttet at lukke Facebook gruppen "Foreningen Outsite". Det vil være for omstændeligt for bestyrelsen at tjekke om de der anmoder om medlemsskab af gruppen rent faktisk er medlemmer af foreningen. Fremover vil al kommunikation for foreningens medlemmer finde sted på hjemmesiden. Se formand Susannes skriv på hjemmesiden om dette.

Punkt 2 økonomi

Der arbejdes stadig på at få oprettet en foreningskonto og så snart den er på plads, vil vi sørge for at få overført pengene fra den gamle foreningskonto, som Kenn bestyrer. Når pengene er overført, vil vi splitte regskabet med Org. i henhold til samarbejdsaftalen, så bestyrelsen kun har ansvaret for den del der vedrører foreningen. Alle regninger vil hurtigst muligt blive betalt og alle der har udlæg, vil hurtigst muligt få deres penge.

Punkt 3 Hyggearrangement

Der arbejdes på at få lavet et hyggearrangement for de frivillige i løbet af efteråret, måske til september

Punkt 4 Medlemsskriv

Susanne vil stå for at lave et skriv på hjemmesiden til medlemmerne, som skal forklare lidt om den kaotiske situation i bestyrelsen. Det tilstræbes at referater fra bestyrelsesmøder fremover vil kunne findes på hjemmesiden

 

Referat fra Generalforsamling 2019

Afholdtes ved Skovskolen, Nødebo kl. 15-16 den 30-3-2019

Til stede: Christian Milbo, Christian Hansen, Lars Thomsen, Dennis Kristensen, Brian Pihlen, Krister Stærk, Mette Knudsen, Kasper Otto, Palle Nielsen og Lars Krabbe                

1) Valg af dirigent og stemmetællere

Kasper blev valgt til dirigent.

Christian og Christian blev valgt til stemmetællere.

Krabbe blev valgt til referent.

2) Bestyrelsens beretning

Indkaldelsen til generalforsamlingen blev lagt på hjemmesiden d. 28. februar 2019 og var dermed lovlig.

Krister fremlagde sin beretning

Beretning 30. marts 2019, Skovskolen, Nødebo.

Kære generalforsamling

Jeg skal hermed redegøre for årets aktiviteter og begivenheder i foreningen. Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev afholdt den 14. Januar 2019. På mødet konstituerede vi os formelt med ▪ Undertegnede som formand 

(Susanne Snej, Dennis Kristensen, og Palle Nielsen, Mette Knudsen, Kenn S, Brian Pihlen, Rasmus Enemark)

Bestyrelse. det er en fornøjelse at mødes og arbejde sammen med jer.  Vi har mødtes 14. januar hos Rasmus i Roskilde og 27. februar hos Brian i Søborg 2860 og 27. marts hos Susanne på Frederiksberg ekstraordinært. På det første møde i januar konstituerede vi os formelt. Lars Thomsen fra red. har deltaget på de sidste to møder. Lars har været en stor hjælp her i opstartsfasen.

I forretningsorden arbejder vi på det princip med  fælleskabsbeslutninger. Så vores beslutninger har størst mulig opbakning, og de skulle gerne kunne stå længe. Vi vil helst undgå 3-4, og 4-3 afstemninger. Vi vil langtidsholdbare løsninger.

Selvom der kan være alvorlige, tunge og personlige pkt. på møderne og vi kan være tidspressede, glæder jeg mig til vi ses. Jeg kan fornemme at vi er drevet af samme glæde ved ture og aktiviteter, indenfor friluftsliv og foreningen Outsite.

Fremover arbejder vi på, og har som mål i bestyrelsen, at det er tydeligt, at vi er en forening (Susane næstformand, medlemsskriv), Vi arbejder på at gøre dette tydeligt, at vi er en forening, samt at vi ikke er en lille forening mere.

Det samme kan jeg fornemme i foreningen blandt medlemmerne.

300 medlemmer  -  mål 500 medlemmer, så begynder vi at kunne præge udvikling på friluftsliv på landsplan. Så kan vi i højere grad begynde at sætte aftryk på og have indflydelse på friluftslivet. Søge om midler, så vi ikke bare står på sidelinjen og kigger på... vil kunne samarbejde ligeværdigt med andre interesseorganisationer....

Mit mål for medlemmerne i foreningen er at de skal med-inddrages. Vi skal gå fra overvejende at være passive medlemmer, til at være aktive. Den vej synes jeg dog at det allerede er begyndt at gå.

Vi står her på skovskolen og kan kigge frem på en forhåbentlig fantastik festival 26-28 april, hvor det ikke er usandsynligt at vi skal modtage 3-5000 gæster eller endnu flere .. Puha.. der har ligget meget arbejde forud i samarbejde med skovskolen. Christian Milbo. Org og Lars T.  har også været med hele vejen, og mere til.

Og der er meget arbejde foran os før vi er helt klar.

Men flere og flere medlemmer byder ind, så det skal nok lykkedes.

Selvom vi får travlt, skal vi huske at opleve så meget som muligt på festivalen. Det er vores weekend og vi skal sætte vores aftryk og vise flaget her, men vi skal også huske have det sjovt... Palle  er allerede klar med det store og flotte skilt som i kan se...

Af andre aktiviteter siden januar kan jeg nævne at der har været afholdt ture ved Martin Milo, som også stiller op som suppleant og 3 ture ved Brian Pihlen,  som sædvanligt også er begyndt at tage et stort ansvar på sig ved at koordinere arbejdsgrupper m.m. i forbindelse med festivalen.  Fantastisk. Stor respekt herfra for Brians arbejde

Vores mål med et fremtidigt regnskab

er at budgettet skal balancere. Vi har indtægter fra medlemmer og forhåbentligt fra festivalen om kort tid.

Vi har dog eksisteret i for kort tid  til at kunne fremlægge et revideret regnskab...( Protokolært..)

Vi skal både i forhold til hjemmeside/platform og festival samarbejde med outsite.org  

Aftalen og samarbejdet skal fungere for både Org og forening, og  skal være langtidsholdbart, så både Org og forening kan få arbejdsro, eksistere og kigge fremad.

I den forbindelse, og hvis budgettet som forventeligt balancerer,  synes jeg, at vi (bestyrelsen og jeg) vil tage imod medlemsforslag om nye aktiviteter og tænker jeg, genoptage en gammel tradition, som vi håber kan gentages årligt.
Vi kunne som tidligere samle alle der har lyst fra Outsite  til en weekend (august evt. gratis), hvor vi drøfter udviklingen – altså ruten til målet. Vi har afholdt lign. før og det gik rigtig godt. Det er min fornemmelse, at der er rigtig meget energi i foreningen, så det skal vi se at udnytte og holde fast i.

Jeg håber, at vi kan se endnu flere her om et år. Og at vi stadig bevæger os den rigtige vej. Vi må ikke glemme at medlemmerne er Outsites DNA, og uden jeres arbejde ingen forening. Og hermed vil jeg slutte min beretning.

Beretning til referat.

Krister Stærk Larsen, formand

 3) Budget præsenteres

Dennis, den ny kasserer, præsenterede budgetforslaget for 2019

Da foreningen var så ny, kunne der ikke præsenteres et regnskab.

Indtægter og udgifter deles mellem foreningen og org, men org. har i 2019 valgt ikke at modtage indtægter fra +medlemmer.

Der budgetteres med indtægter for ca. 94.000,- kr. Halvdelen forventes at komme fra +medlemmer og den anden halvdel forventes fra indtægter fra festivallen.

Der regnes med udgifter for ca. 85.000,- kr.

Foreningsbalance 31.12.2019 ca. 9500,- kr

Budgetforslag vedlægges

 4) Indkomne forslag

Dirigenten oplyste, at der ikke var modtaget nogen forslag.

5) Valg af 2 medlemmer til bestyrelse og to suppleanter

Det fremgår af vedtægterne at et medlem af Outsites redaktion kan vælges. Alle aktive frivillige i Outsite er stemmeberettigede og valgbare.

Bestyrelsen:

Kenn, Rasmus og Brian havde inden generalforsamlingen valgt at trække sig fra bestyrelsen. Mette var som suppleant, trådt ind i bestyrelsen inden generalforsamlingen. Derfor skulle der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.


2 kandidater stillede op til bestyrelsen. Lars T og Krabbe blev valgt.

Bestyrelsen bestod herefter af Krister (formand), Susanne (næstformand), Dennis (kasserer), Palle, Mette, Lars T og Krabbe

Suppleanter:

Kasper Otto som 1. suppleant og Milo som 2. suppleant blev valgt

6) Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Brian blev valgt

Revisorsuppleant: Ingen

7) Eventuelt

Der skete ingen ting under eventuelt, andet end løs snak.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet

 

Kasper Otto, dirigent                                            Lars Krabbe, referent     

  1. april 2019 1. april 2019

 

 

 

 Referat fra bestyrelsesmøde d. 14-01-2019

 

Referat billede ver 3

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Samarbejdsaftalen undersøges lige nu. Den er snart klar.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Herunder kan du se Foreningen Outsites vedtægter:

Vedtægter for Foreningen Outsite

§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er Foreningen Outsite.
Foreningen Outsite er en landsforening med lokale afdelinger.
Foreningen Outsites hjemsted er Lejre Kommune.

§ 2. Formål
Foreningen Outsite er en forening uden partipolitisk eller religiøst sigte.

Foreningens formål er bredt at udbrede interessen for og kendskabet til enkelt friluftsliv med vægt på nordisk friluftsliv og nordiske friluftslivstraditioner.

Formålet søges opfyldt ved, at foreningen i samarbejde med ejerkredsen bag Outsite.org (Outsite) kan udbyde ture og kurser samt afvikle events, sociale medlemstiltag, foredrag og debatarrangementer.
Foreningen kan iværksætte andre tiltag i overensstemmelse med foreningens formål.
Foreningen kan søge driftsstøtte og tilskud til gennemførelse af tiltag.

§ 3. Medlemskab
Foreningen Outsite er åben for alle, som har betalt det årlige støttekontingent (kaldet Outsite+), og som tilslutter sig Foreningen Outsites formål.

Medlemmer af foreningen er også ejerkredsen bag Outsite, Outsites redaktører og evt. æresmedlemmer af Outsite. Medlemmer er desuden turledere, instruktører og frivillige i øvrigt, som efter bestyrelsens årlige vurdering forud for generalforsamlingen er aktivt udøvende.

Et medlem, som modarbejder foreningens formål eller interesser, eller som på anden måde ikke respekterer foreningens vedtægter og beslutninger, som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen udelukkes (ekskluderes) af foreningen. Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt.

§ 4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er Foreningen Outsites højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indvarsles på Outsite.org senest 30 dage før.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på hjemmesiden.

Medlemmer over 18 år er valgbare og har stemmeret ved foreningens møder. Medlemskab skal være tegnet senest en måned inden generalforsamlingen. Såvel valgbarhed som stemmeret opretholdes ved gentegning af medlemskabet i måneden inden generalforsamlingen.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent og stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning
3) Det reviderede regnskab præsenteres
4) Indkomne forslag
5) Valg af bestyrelse og to suppleanter
6) Valg af revisor og suppleant
7) Eventuelt

Det er muligt at stille op uden at være til stede på generalforsamlingen. I så fald afgives fuldmagt til formanden. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og ingen kan repræsentere andre medlemmer.

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig

Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpelt stemmeflertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Der skal være skriftlig afstemning, hvis 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det, samt ved alle valg af medlemmer til bestyrelsen.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal stemmesedlen for at være gyldig udfyldes med navne på det antal kandidater, som skal vælges.

Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigent og formand og offentliggøres på hjemmesiden senest 30 dage efter generalforsamlingen.

§ 4. Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 25 medlemmer skriftligt har anmodet bestyrelsen om det. Det skal fremgå af anmodningen hvilke sager, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt senest 2 måneder efter, at anmodningen er modtaget. 

Ændring af vedtægter kan ikke finde sted på en ekstraordinær generalforsamling.

§ 5. Bestyrelsen
Foreningen Outsite ledes af en bestyrelse, der består af mindst 5 og højst 7 medlemmer.

Valg af bestyrelsens medlemmer sker for to år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for et år.

Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden og fører en beslutningsprotokol (referat), der offentliggøres på hjemmesiden.
Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden og skal indkaldes, hvis en tredjedel af dens medlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen kan afholde virtuelle møder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er mødt eller virtuelt til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I formandens fravær medfører stemmelighed, at afgørelse ikke kan træffes.

Bestyrelsessuppleanter har adgangsret og taleret til bestyrelsens møder. Medlemmer af Outsites redaktion har adgangsret og taleret på bestyrelsens møder.

Foreningens daglige drift varetages af formanden, kassereren og et medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan nedsætte faste udvalg og arbejdsgrupper til løsning af konkrete, tidsbestemte opgaver. Medlemmer til disse udvalg kan vælges blandt medlemmer uden for bestyrelsen.

§ 6. Samarbejde med Outsite.org
Foreningen Outsite samarbejder med ejerkredsen bag hjemmesiden Outsite.org og Outsites redaktion om at opfylde foreningens formål.

Samarbejdets rammer og indhold fremgår af en samarbejdsaftale, der genforhandles hvert år inden generalforsamlingen. Aftalen omfatter mindst følgende punkter, hvor økonomien også beskrives:
• Etablering af OutsiteForum, et samarbejdsorgan mellem foreningen og Outsites ejerkreds og redaktion 
• Opkrævning og håndtering af støttekontingentet Outsite+
• Rammer for foreningens brug af hjemmesiden og Outsites sociale medier
• Rammer for afvikling af medlemsture og aktiviteter samt events for medlemmer og andre interesserede
• Rammer for foreningens medvirken i tests, herunder kontakt til producenter, grossister og sponsorer m.fl. 
• Repræsentation i friluftspolitiske fora og organisationer

§ 7. Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningens revisor fremlægger sine bemærkninger til årsregnskabet for bestyrelsen til dennes godkendelse. Herefter præsenteres årsregnskab med bemærkninger på generalforsamlingen.

§ 8. Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Foreningen Outsite hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer
Ændring i vedtægten kræver 2/3 flertal af de afgivne, gyldige stemmer. Forslag til ændringer skal vedtages på to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger.

Forslag fra medlemmer til vedtægtsændringer skal fremsendes til bestyrelsen senest inden udgangen af første kvartal. Forslaget offentliggøres på hjemmesiden sammen med bestyrelsens kommentarer i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 10. Foreningens opløsning
Opløsning af Foreningen Outsite skal vedtages på to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger.

Forslaget om at opløse foreningen skal fremgå af indkaldelsen, og vedtagelse kræver, at mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer er for opløsning.

Foreningens eventuelle nettoformue skal efter opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den endelige opløsende generalforsamling.

Vedtægterne er vedtaget i september 2018
Vedtægterne erstatter tidligere fundats og vedtægter af 10. august 2016

Brugervurdering: 5 / 5

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktiv

Den 26 - 28 april arrangerer Outsite Danish Outdoor Festival for 7 år i træk i samarbejde med Skovskolen KU. Vi er derfor rykket til Nødebo og de fantastiske omgivelser i Gribskov. Oplev teltudstilling, hængekøjeudstilling, konkurrencer, workshops og foredrag. Mød Influencers, bloggere og YouTubere. Oplev butikkerne og udstillerne.

Adresse: Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg

Kom og gå som du vil, eller bliv hele weekenden.

danish outdoor festival side 2019

Brugervurdering: 5 / 5

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktiv

Danmark kan miste 78% af alle shelters efter borebille-angreb. Borebillerne er yderst aggressive efter det seneste års varme temperaturer, og derfor er de nu begyndt at gå efter shelterne. Naturstyrelsen er i højeste shelter-beredskab mens de private ejere kæmper en hård, men måske, forgæves kamp mod billerne.

shelters ramt af borebiller

Brugervurdering: 5 / 5

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktiv

Hovedsponsorer

Friluftsland b wild EventyrsportStor fjeld & fritid
pro-outdoor holbæk bjergkaeden rabat friliv.dk rabat spejdergear banner
outdoor45 rabat  slagelse camping og outdoorcenter    

Samarbejdspartnere

msr logo teva logo lille Jetboil logo sea to summit logo lille
montane logo Tentipi ExpedAnnonce AclimaAnnonce
Yeti Nordisk fjallraven logo 283px Primus
Hilleberg the tent maker osprey rygsaek Trangia mountain equiptment
summit to eat logo ab camping og outdoor udstr STMNy odex
immeln kanotcenter logo lille robens GrowersCup logo waternlife logo

Outsite.org - Frisk luft på nettet - © 1995-2019 - Betingelser - Kontakt os - Foreningen Outsite - Medie info

Outsite er drevet af frivillige og du kan støtte vores arbejde her... - Ingen tests, anmeldelser o.l. er økonomisk støttet, men baseret på godt samarbejde med producenter, importører og butikker.