outsite vandre og friluftsliv                                                               Paa tur med outsiteOutsite frisk luft paa nettetOm Outsite frisk luft paa nettetoutsite tv outdoor youtube kanal

Nyhedsbrev

Log på / af

Outdoor forum

Flere emner »

Herunder kan du se Foreningen Outsites vedtægter:

Vedtægter for Foreningen Outsite

§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er Foreningen Outsite.
Foreningen Outsite er en landsforening med lokale afdelinger.
Foreningen Outsites hjemsted er Lejre Kommune.

§ 2. Formål
Foreningen Outsite er en forening uden partipolitisk eller religiøst sigte.

Foreningens formål er bredt at udbrede interessen for og kendskabet til enkelt friluftsliv med vægt på nordisk friluftsliv og nordiske friluftslivstraditioner.

Formålet søges opfyldt ved, at foreningen i samarbejde med ejerkredsen bag Outsite.org (Outsite) kan udbyde ture og kurser samt afvikle events, sociale medlemstiltag, foredrag og debatarrangementer.
Foreningen kan iværksætte andre tiltag i overensstemmelse med foreningens formål.
Foreningen kan søge driftsstøtte og tilskud til gennemførelse af tiltag.

§ 3. Medlemskab
Foreningen Outsite er åben for alle, som har betalt det årlige støttekontingent (kaldet Outsite+), og som tilslutter sig Foreningen Outsites formål.

Medlemmer af foreningen er også ejerkredsen bag Outsite, Outsites redaktører og evt. æresmedlemmer af Outsite. Medlemmer er desuden turledere, instruktører og frivillige i øvrigt, som efter bestyrelsens årlige vurdering forud for generalforsamlingen er aktivt udøvende.

Et medlem, som modarbejder foreningens formål eller interesser, eller som på anden måde ikke respekterer foreningens vedtægter og beslutninger, som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen udelukkes (ekskluderes) af foreningen. Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt.

§ 4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er Foreningen Outsites højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indvarsles på Outsite.org senest 30 dage før.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på hjemmesiden.

Medlemmer over 18 år er valgbare og har stemmeret ved foreningens møder. Medlemskab skal være tegnet senest en måned inden generalforsamlingen. Såvel valgbarhed som stemmeret opretholdes ved gentegning af medlemskabet i måneden inden generalforsamlingen.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent og stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning
3) Det reviderede regnskab præsenteres
4) Indkomne forslag
5) Valg af bestyrelse og to suppleanter
6) Valg af revisor og suppleant
7) Eventuelt

Det er muligt at stille op uden at være til stede på generalforsamlingen. I så fald afgives fuldmagt til formanden. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og ingen kan repræsentere andre medlemmer.

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig

Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpelt stemmeflertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Der skal være skriftlig afstemning, hvis 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det, samt ved alle valg af medlemmer til bestyrelsen.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal stemmesedlen for at være gyldig udfyldes med navne på det antal kandidater, som skal vælges.

Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigent og formand og offentliggøres på hjemmesiden senest 30 dage efter generalforsamlingen.

§ 4. Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 25 medlemmer skriftligt har anmodet bestyrelsen om det. Det skal fremgå af anmodningen hvilke sager, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt senest 2 måneder efter, at anmodningen er modtaget. 

Ændring af vedtægter kan ikke finde sted på en ekstraordinær generalforsamling.

§ 5. Bestyrelsen
Foreningen Outsite ledes af en bestyrelse, der består af mindst 5 og højst 7 medlemmer.

Valg af bestyrelsens medlemmer sker for to år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for et år.

Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden og fører en beslutningsprotokol (referat), der offentliggøres på hjemmesiden.
Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden og skal indkaldes, hvis en tredjedel af dens medlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen kan afholde virtuelle møder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er mødt eller virtuelt til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I formandens fravær medfører stemmelighed, at afgørelse ikke kan træffes.

Bestyrelsessuppleanter har adgangsret og taleret til bestyrelsens møder. Medlemmer af Outsites redaktion har adgangsret og taleret på bestyrelsens møder.

Foreningens daglige drift varetages af formanden, kassereren og et medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan nedsætte faste udvalg og arbejdsgrupper til løsning af konkrete, tidsbestemte opgaver. Medlemmer til disse udvalg kan vælges blandt medlemmer uden for bestyrelsen.

§ 6. Samarbejde med Outsite.org
Foreningen Outsite samarbejder med ejerkredsen bag hjemmesiden Outsite.org og Outsites redaktion om at opfylde foreningens formål.

Samarbejdets rammer og indhold fremgår af en samarbejdsaftale, der genforhandles hvert år inden generalforsamlingen. Aftalen omfatter mindst følgende punkter, hvor økonomien også beskrives:
• Etablering af OutsiteForum, et samarbejdsorgan mellem foreningen og Outsites ejerkreds og redaktion 
• Opkrævning og håndtering af støttekontingentet Outsite+
• Rammer for foreningens brug af hjemmesiden og Outsites sociale medier
• Rammer for afvikling af medlemsture og aktiviteter samt events for medlemmer og andre interesserede
• Rammer for foreningens medvirken i tests, herunder kontakt til producenter, grossister og sponsorer m.fl. 
• Repræsentation i friluftspolitiske fora og organisationer

§ 7. Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningens revisor fremlægger sine bemærkninger til årsregnskabet for bestyrelsen til dennes godkendelse. Herefter præsenteres årsregnskab med bemærkninger på generalforsamlingen.

§ 8. Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Foreningen Outsite hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer
Ændring i vedtægten kræver 2/3 flertal af de afgivne, gyldige stemmer. Forslag til ændringer skal vedtages på to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger.

Forslag fra medlemmer til vedtægtsændringer skal fremsendes til bestyrelsen senest inden udgangen af første kvartal. Forslaget offentliggøres på hjemmesiden sammen med bestyrelsens kommentarer i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 10. Foreningens opløsning
Opløsning af Foreningen Outsite skal vedtages på to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger.

Forslaget om at opløse foreningen skal fremgå af indkaldelsen, og vedtagelse kræver, at mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer er for opløsning.

Foreningens eventuelle nettoformue skal efter opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den endelige opløsende generalforsamling.

Vedtægterne er vedtaget i september 2018
Vedtægterne erstatter tidligere fundats og vedtægter af 10. august 2016

Brugervurdering: 5 / 5

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktiv
 
Log-på for at kommentere

Hovedsponsorer

Friluftsland b wild EventyrsportStor fjeld & fritid
pro-outdoor holbæk bjergkaeden rabat friliv.dk rabat spejdergear banner
outdoor45 rabat  slagelse camping og outdoorcenter    

Samarbejdspartnere

msr logo teva logo lille Jetboil logo sea to summit logo lille
montane logo Tentipi ExpedAnnonce AclimaAnnonce
Yeti Nordisk fjallraven logo 283px Primus
Hilleberg the tent maker osprey rygsaek Trangia mountain equiptment
summit to eat logo ab camping og outdoor udstr STMNy odex
immeln kanotcenter logo lille robens GrowersCup logo waternlife logo

Outsite.org - Frisk luft på nettet - © 1995-2019 - Betingelser - Kontakt os - Foreningen Outsite - Medie info

Outsite er drevet af frivillige og du kan støtte vores arbejde her... - Ingen tests, anmeldelser o.l. er økonomisk støttet, men baseret på godt samarbejde med producenter, importører og butikker.